NAŠE SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST (CSR)

Co je společenská odpovědnost firem?

Společenská odpovědnost firem (angl. corporate social responsibility – CSR) je koncept podle kterého mají komerční subjekty spoluodpovědnost za udržování a zvyšování kvality prostředí, ve kterém podnikají. Jde tedy o dobrovolnou snahu (někdy nad rámec legislativních požadavků) zahrnovat do firemní strategie také sociální a ekologická hlediska.

Je Artweld společensky odpovědná firma?

Ano, společnost Arweld si uvědomuje, že je součástí lokální i globální komunity, a proto se hlásí k hodnotám iniciativy Global Compact Organizace spojených národů (OSN).

Zpráva o pokroku / The communication on progress

Naše politika životního prostředí

Respekt k životnímu prostředí a jeho ochrana jsou nedílnou součástí našich každodenních aktivit, firemní strategie i politiky. Pozornost věnovaná ochraně životního prostředí je nedílnou součástí všech aktivit naší společnosti, a proto jsme se rozhodli v rámci dalšího zlepšování v této oblasti zavést systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001

1

Politika odpovědného využívání surovin

Společnost Artweld si plně uvědomuje svou spoluodpovědnost za udržitelné využívání surovin, a to včetně tzv. konfliktních minerálů. Tyto minerály se používají k přímému nebo nepřímému financování vojenských konfliktů ve vybraných státech v oblasti Velkých jezer střední Afriky.

Zavazujeme se, že budeme vyvíjet maximální úsilí o to, aby produkty z naší nabídky neobsahovaly konfliktní suroviny. Konkrétně se jedná o cín, tantal, wolfram a zlato těžené v Demokratické republice Kongo a některých sousedních zemích.

4

Protikorupční politika

Jako čestná a společensky odpovědná firma se zavazujeme, že veškeré své obchodní aktivity provádíme ve shodě s platnými normami a právními předpisy České republiky, které mimo jiné zahrnují i zákony týkající se boje proti úplatkářství a korupci.

Během našich každodenních operací se řídíme politikou nulové tolerance vůči všem formám uplácení a korupce, a to jak v sektoru veřejném, tak i soukromém. Naše obchodní styky vždy zakládáme na čestném jednání, a proto se řídíme následující politikou.

Společnost ARTWELD s.r.o. má zaveden vnitřní oznamovací systém „whistleblowing“ pro své zaměstnance v platné interní dokumentaci. Pro více informací kontaktuje personální oddělení.

2

Etický kodex chování dodavatelů

Společnost Artweld s.r.o. chce přispívat nejen ke zlepšování kvality života svých zákazníků a zaměstnanců, ale i ke zlepšování kvality životního prostředí, které nás obklopuje. Proto jsme se v rámci našeho podnikání rozhodli uplatňovat zásady společenské odpovědnosti, které zahrnují sociální, enviromentální a ekonomické principy. Součástí tohoto kroku je i přihlášení k UN Global Compact a jeho deseti základním principům, podle kterých jsme vytvořili interní pravidla pro chování dodavatelů.

Respektování tohoto kodexu je jedním z faktorů, které ovlivňují výběr subjektů, se kterými navazujeme a udržujeme spolupráci. Od dodavatelů i jejich subdodavatelů tedy očekáváme, že budou dodržovat následující základní požadavky, které se týkají lidských práv, sociálních a pracovních podmínek, ochrany životního prostředí a protikorupčního jednání.