NAŠE SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST (CSR)

Co je společenská odpovědnost firem?

Společenská odpovědnost firem (angl. corporate social responsibility – CSR) je koncept podle kterého mají komerční subjekty spoluodpovědnost za udržování a zvyšování kvality prostředí, ve kterém podnikají. Jde tedy o dobrovolnou snahu (někdy nad rámec legislativních požadavků) zahrnovat do firemní strategie také sociální a ekologická hlediska.

Je Artweld společensky odpovědná firma?

Ano, společnost Arweld si uvědomuje, že je součástí lokální i globální komunity, a proto se hlásí k hodnotám iniciativy Global Compact Organizace spojených národů (OSN).

Prohlášení společnosti ARTWELD

Uvědomujeme si význam lidského zdraví a máme respekt k životnímu prostředí. Jejich ochrana je nedílnou součástí našich každodenních aktivit, firemní strategie i politiky.

Pozornost věnovaná ochraně lidského zdraví a životního prostředí je nedílnou součástí všech aktivit naší společnosti, a proto jsme se rozhodli v rámci dalšího zlepšování v této oblasti zavést systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN EN ISO 45001. Více o naší certifikaci.

Protikorupční pravidla společnosti Artweld

ARTWELD s.r.o. se jako čestná a společensky odpovědná společnost zavazuje, že veškeré své obchodní aktivity provádí ve shodě s platnými normami a právními předpisy České republiky, které mimo jiné zahrnují i zákony týkající se boje proti úplatkářství a korupci.

Číst více

Během našich každodenních operací se řídíme politikou nulové tolerance vůči všem formám uplácení a korupce, a to jak v sektoru veřejném, tak i soukromém. Naše obchodní styky vždy zakládáme na čestném jednání, a proto se řídíme následujícími pravidly:

  • Nenabízíme úplatky a ani je sami nepřijímáme.
  • Nenabízíme platby za rychlé vyřízení administrativních procesů a jiných formalit a ani je sami nepřijímáme.
  • Nenabízíme hmotné dary za účelem získání výhod a ani je sami nepřijímáme.
  • Jménem společnosti neposkytujeme příspěvky politickým stranám či hnutím.
  • Nevyužíváme ani nenabízíme sponzorství či dárcovství jako prostředku k získání nečestného zvýhodnění.

Tato protikorupční politika je závazná pro všechny zaměstnance společnosti a také pro všechny další osoby či subjekty, které jménem nebo v zájmu společnosti ARTWELD s.r.o. jednají. Tato politika vyjadřuje postoj naší společnosti vůči korupci, podvodným nebo nátlakovým praktikám při výkonu obchodní činnosti. Tyto praktiky mohou zahrnovat úplatkářství s cílem ovlivnit přidělení zakázky, krádež nebo zneužití veřejného majetku, falšování účetnictví k zastření převodu veřejných prostředků na soukromé účty, zneužití důvěrnosti nebo zpřístupnění utajených informací s cílem pomoc přátelům nebo příbuzným.

Ochrana oznamovatelů

Zaměstnanci společnosti ARTWELD mohou hlásit možné podvodné jednání nebo jinou hrubou nedbalost v co nejranější fázi beze strachu z odvety. Na jejím základě se oznamovatelům dostává ujištění, že jejich podnětům bude věnována náležitá pozornost a že budou řádně vyšetřeny. Zaměstnanci se však musí zdržet zneužívání oznamovacího postupu za účelem úmyslného poškozování jiných osob. Obvinění vyslovena s nekalým nebo nactiutrhačným úmyslem budou potrestána.

Prevence a monitoring

Vedoucí zaměstnanci odpovídají za prevenci rizik nebo škod, které mohou vyplývat z nedodržení shody s platnými právními předpisy, nařízeními a vnitřními pravidly spadajícími do působnosti přidělené této funkci. Zároveň je jejich povinností seznámit své podřízené s touto politikou a důsledně vyžadovat, aby byla za všech okolností dodržována.

2

Etický kodex chování dodavatelů

Kodex chování pro obchodní partnery klade důraz na důležité standardy, které jsou v souladu s hodnotami společnosti ARTWELD a jejichž přísné dodržování očekáváme od každého obchodního partnera, včetně konzultantů, školitelů, makléřů, zprostředkovatelů, pronajímatelů a dalších stran.